Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Klikając przycisk „Zarejestruj” akceptujesz Regulamin.

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Usługodawca – Maciej Loch IT MONSTER z siedzibą w Świętochłowicach 41-605, Bytomska 55/3, NIP: 6272739604, REGON: 243663761.
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Narzędzie internetowe – system dostępny poprzez Internet, działający pod adresem https://skyier.com, umożliwiający świadczenie Usługi.
 4. Produkt – kursy online, pakiety, konsultacje publikowane i sprzedawane przy użyciu Narzędzie internetowego.
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Narzędzia internetowego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Umowa – dokument o świadczeniu Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą.
 8. Osoba fizyczna – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
 9. Użytkownik – Firma lub Osoba fizyczna, która korzysta z Usług udostępnianych przez Skyier na mocy niniejszego Regulaminu.
 10. Student - osoba, która zakupiła Produkt.
 11. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by rozpocząć i kontynuować pracę w , o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 12. Rejestracja – formularz elektroniczny, którego wypełnienie przez Użytkownika stanowi jeden z warunków korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Skyier.
 13. Login – adres e-mail Użytkownika.
 14. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Narzędziu internetowym.
 15. Opłata – łączne miesięczne wynagrodzenie z tytułu posiadania Konta, w wysokości określonej w Cenniku.
 16. Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Narzędzie internetowe, będące własnością Usługodawcy.
 17. Okres rozliczeniowy – okres świadczenia Usługi dostępu do Narzędzia internetowego, za który należna jest Opłata określona w Cenniku. Okres ten wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.
 18. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności.
 19. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Narzędziu internetowym.
 20. Cennik – zestawienie cen za świadczenie Usługi, o której mowa w Regulaminie, stanowiąca integralną część Umowy.
 21. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika.
 22. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail) wskazany podczas Rejestracji.

Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca świadczy usługi płatne.
 2. W ramach Usług płatnych Użytkownik, po dokonaniu rejestracji, ma możliwość skorzystania z planu Zero lub One.
 3. W plan Zero wchodzi:
  • dodatkowe 6% prowizji od transakcji
  • niegraniczona liczba kursów
  • nieograniczona liczba wideo
  • nieograniczona liczba studentów
  • dodawanie kursów darmowych
  • nieograniczony hosting
  • integracja z systemem płatności
  • certyfikat SSL
  • własna nazwa domeny/subdomeny
  • korzystanie ze wsparcia supportu: hello@skyier.com
 4. W plan One wchodzi:
  • dodatkowe 3% prowizji od transakcji
  • niegraniczona liczba kursów
  • nieograniczona liczba wideo
  • nieograniczona liczba studentów
  • dodawanie kursów darmowych
  • nieograniczony hosting
  • integracja z systemem płatności
  • certyfikat SSL
  • własna nazwa domeny/subdomeny
  • korzystanie ze wsparcia supportu: hello@skyier.com
 5. Cena za Usługi została określona w Cenniku, dostępnym na stronie https://skyier.com.
 6. Zasady dotyczące Płatności zostały opisane w działach Płatności niniejszego Regulaminu.
 7. Zawieranie umowy

  1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usługi o charakterze płatnym możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, a także po dokonaniu Rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Narzędziu internetowym jest także wyrażenie zgody przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, o których mowa w Dziale Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych. Łączne spełnienie warunków opisanych w niniejszym punkcie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie ze Skyier.
  2. Po dokonaniu Rejestracji użytkownik może przez dowolny okres czasu korzystać z Narzędzia w celach testowych, ale nie może rozpocząć aktywnej sprzedaży Produktów.
  3. Możliwość sprzedaży Produktów aktywowana jest w momencie wybrania planu, o jakim mowa w rozdziale Rodzaje i zakres usług. I odbywa się poprzez rozpoczęcie subskrypcji (podpięcie karty płatniczej/debetowej) bezpośrednio z Narzędziu lub wysłanie informacji na adres hello@skyier.com.

  Rozwiązanie umowy

  1. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
   • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu
   • umieszczania przez Użytkownika Produktów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
   • wykorzystywania przez Użytkownika Narzędzia internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  2. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie. Wówczas Użytkownik może wysłać informację o rozwiązaniu umowy na adres hello@skyier.com z adresu e-mail powiązanego z kontem lub anulować subskrypcję (odpiąć kartę płatniczą/debetową) bezpośrednio z Narzędzia. Obie formy są poprawne i obowiązujące.
  3. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania Produktów Użytkownika i może usunąć Konto oraz Produkty natychmiast po rozwiązaniu Umowy.

  Płatności

  1. Wielkość opłat została określona w Cenniku, dostępnym na stronie https://skyier.com.
  2. Użytkownik ma możliwość wyboru planu Zero lub One, o którym mowa w rozdziale Rodzaje i zakres usług, przy pomocy systemu płatności on-line (płatności kartami procesowane są przez Stripe).
  3. Opłaty wnoszone są z dołu za kolejne Okresy rozliczeniowe (jeśli Użytkownik rozpocznie współpracę z dniem 5 lipca, to pierwsza płatność nastąpi 5 sierpnia).
  4. Użytkownik zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub debetowej za całość należnych opłat w danym Okresie Rozliczeniowym. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.
  5. Wynagrodzenie za każdy kolejny Okres Rozliczeniowy będzie pobierane automatycznie, do momentu Rozwiązania umowy, o którym mowa w dziale Zawieranie i rozwiązanie umowy.
  6. Z chwilą rozwiązania umowy, Użytkownik zostanie obciążony Opłatą za dany Okres Rozliczeniowy (jeśli przyjmiemy, że Okres rozliczeniowy Użytkownika przypada na 5 dzień każdego miesiąca, a rozwiązanie umowy nastąpiło 1 dnia miesiąca to Użytkownik 5 dnia zostanie jeszcze obciążony Opłatą i do tego dnia jego Studenci będą mieli dostęp do Produktów. Bo tak jak mowa w punkcie 3 tego Rozdziału, opłaty wnoszone są z dołu, czyli po miesiącu korzystania z Narzędzia).
  7. Po zaksięgowaniu płatności, Użytkownik otrzyma fakturę VAT poczta elektroniczną na główny adres e-mail danego konta.
  8. W przypadku niewniesienia Opłaty przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości rejestrowania oraz logowania Studentom na jego konto, w celu zakupu lub obejrzenia wcześniej zakupionych Produktów.
  9. Opłata prowizyjna za sprzedaż , której wielkość została określona w Cenniku, dostępnym na stronie https://skyier.com nie podlega zwrotowi dla Usługobiorcy w przypadku dokonywania zwrotu Produktów przez Studenta. Wyjątkiem jest zwrot dokonany w dniu zakupu i oznaczenie w systemie Skyier tej transkacji jako odrzuconej.

  Zwroty

  1. W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu aktywowaniu subskrypcji możliwe jest nie obciążanie płatnością, która miałby nastąpić na koniec Okresu Rozliczeniowego.
  2. Nie obciążanie płatnością uwarunkowane jest spełnieniem następujących punktów:
   • brak zarejestrowanej sprzedaży
    brak zarejestrowanej sprzedaży
    usunięcie wszystkich materiałów szkoleniowych wgranych na platformę
    usunięcie wszystkich materiałów szkoleniowych wgranych na platformę

  Reklamacje

  1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@skyier.com.
  2. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

  Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

  1. Polityka prywatności Skyier wyjaśnia jakie i w jakim celu Dane Osobowe są zbierane i kto jest ich Administratorem.
  2. Usługodawca, w związku z przetwarzaniem powierzonych mu przez Użytkownika danych osobowych korzysta z usług Amazon Web Services, Inc. w zakresie hostowania usług typu cloud, w zakres których wchodzi Amazon EC2 do utrzymywania warstwy aplikacji oraz warstwy persistence, Amazon CloudFront jako Content Delivery Network, Amazon SES do obsługi wiadomości transakcyjnych, na co Użytkownik wyraża zgodę.
  3. Użytkownik akceptuje warunki umowy powierzania przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do publikowanych Produktów

  1. Właścicielem Produktów publikowanych i sprzedawanych za pośrednictwem Narzędzie internetowego jest Użytkownik.
  2. Poprzez publikację Produktów Użytkownik udziela pozwolenia Skyier na ich udostępnianie, ale nie pozbywa się do nich żadnych praw własności.

  Odpowiedzialność za prawa autorskie

  1. Skyier szanuje własność intelektualną innych. Dlatego niezwłocznie rozpatrzy i zbada zawiadomienia o domniemanym naruszeniu oraz podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Zawiadomienia należy składać na adres: hello@skyier.com.
  2. Usługodawca uniemożliwi dostęp do Narzędzia internetowego dla Użytkowników, będącymi wielokrotnymi sprawcami naruszenia. Żaden zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany.

  Wyłączenie z odpowiedzialności

  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z witryny internetowej i jej zawartości ponosi całkowicie na własne ryzyko.
  2. Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym między innymi gwarancji nienaruszania praw własności intelektualnej, innych praw własności oraz w odniesieniu do ważności informacji lub Produktów.
  3. Ponadto Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji za dokładność, rzetelność, kompletność i aktualność Produktów opublikowanych za pomocą Narzędzia internetowego.

  Zmiany Cennika

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Skyier poprzez: zamieszczenie informacji na stronie https://skyier.com lub e-mail. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na Adres e-mail. Dalsze korzystanie z Narzędzia internetowego po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach będzie definitywnie uznawane za akceptację wszelkich zmian w Cenniku.

  Zmiany regulaminu

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Skyier poprzez: zamieszczenie informacji na stronie https://skyier.com lub e-mail. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na Adres e-mail. Dalsze korzystanie z Narzędzia internetowego po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach będzie definitywnie uznawane za akceptację wszelkich zmian w Regulaminie.